เชื่อมต่อกับเรา

และสิ่งนี้อยู่ใกล้แค่เอื้อมหากผู้นำทางการเมืองลงมือปฏิบัติในขณะนี้ ในฐานะองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม