Tag: ปาปัวนิวกินี

สหภาพยุโรปและประเทศฟิจิใช้ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจระหว่างกาลแปซิฟิก

สหภาพยุโรปและประเทศฟิจิใช้ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจระหว่างกาลแปซิฟิก

รัฐบาลฟิจิแจ้งสหภาพยุโรปเมื่อวานนี้ตัดสินใจที่จะใช้ระหว่างกาลข้อตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจ (EPA) กับสหภาพยุโรป ระหว่างกาลข้อตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจ (EPA) ระหว่างสหภาพยุโรปและประเทศฟิจิจึงพร้อมสำหรับการดำเนินงาน ของ EPA ให้ใช้บริการฟรีเข้าสหภาพยุโรปสำหรับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดจากประเทศ [ ... ]

อ่านต่อไป