เชื่อมต่อกับเรา

โดยสองในสามของพวกเขามาจากสหภาพยุโรป “ ขั้นตอนที่สำคัญที่สุดที่นายจ้างสามารถดำเนินการได้คือการสนับสนุนให้คนงานในสหภาพยุโรปยื่นขอสถานะที่ตั้งถิ่นฐานและดำเนินการเชิงรุกในการให้ข้อมูลที่จำเป็น