เชื่อมต่อกับเรา

กับกรณีที่ตอนนี้ยังถูกบันทึกไว้ในระดับความสูงและละติจูดสูงขึ้น