เชื่อมต่อกับเรา

ซึ่งเป็นที่ยอมรับไม่ได้เราจะมีกฎหมายที่กำหนดไว้กับเราโดย 27 ประเทศที่แตกต่างกันโดยที่เราไม่เกี่ยวข้อง