เชื่อมต่อกับเรา

ซึ่งส่งผลกระทบอย่างมากต่อความยากจนและการกีดกันทางสังคม ด้วยประสบการณ์ของเธอ