เชื่อมต่อกับเรา

ประธานาธิบดีได้ปรับโครงสร้างหลายกระทรวงและแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีทั้งหมด เครดิตภาพ: akorda.kz. Mamin