เชื่อมต่อกับเรา

สหภาพยุโรปและรัฐสมาชิกมีความก้าวหน้าที่ดีในการแก้ไขปัญหาภัยคุกคามแบบลูกผสมผ่านการดำเนินการร่วมกันในหลายภาคส่วนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถอย่างมีนัยสำคัญ