เชื่อมต่อกับเรา

คณะกรรมการจะเสนอกฎทั่วไปสำหรับท่อก๊าซเข้าสู่ตลาดก๊าซภายในยุโรป