Tag: สวาซิแลนด์

การบิน: สำนักงานคณะกรรมการกำกับการปรับปรุงรายการความปลอดภัยของยุโรปของสายการบินต้องห้าม

การบิน: สำนักงานคณะกรรมการกำกับการปรับปรุงรายการความปลอดภัยของยุโรปของสายการบินต้องห้าม

คณะกรรมาธิการยุโรปได้รับการปรับปรุงเป็นครั้ง 22nd รายการยุโรปของสายการบินอาจมีการห้ามหรือข้อ จำกัด ในการดำเนินงานในการดำเนินงานภายในสหภาพยุโรปรู้จักกันดีเป็นรายการความปลอดภัยทางอากาศของสหภาพยุโรป บนพื้นฐานของข้อมูลด้านความปลอดภัยจากแหล่งต่าง ๆ และได้ยินทั้งสองกับหน่วยงานการบินเนปาลเช่นเดียวกับ [ ... ] ที่

อ่านต่อไป