เชื่อมต่อกับเรา

ไม่มีทางที่เราจะละทิ้งบทบาทผู้นำในความร่วมมือของยุโรป