Tag: IATA

#IATA กังวลว่าจะไม่มีข้อตกลง #Brexit มีแผนไม่เพียงพอที่จะหลีกเลี่ยงการหยุดชะงักของเที่ยวบิน

#IATA กังวลว่าจะไม่มีข้อตกลง #Brexit มีแผนไม่เพียงพอที่จะหลีกเลี่ยงการหยุดชะงักของเที่ยวบิน

มาตรการที่จะอนุญาตให้เที่ยวบินดำเนินการต่อระหว่างสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักรในกรณีที่ Brexit ไม่เป็นระเบียบไม่น่าจะเพียงพอที่จะหลีกเลี่ยงการหยุดชะงักและการยกเลิกหัวหน้ากลุ่มขนส่งทางอากาศชั้นนำของโลกเตือนเมื่อวันพฤหัสบดี Cornwell สหราชอาณาจักรพร้อมที่จะออกจากสหภาพยุโรปใน […]

อ่านต่อไป