เชื่อมต่อกับเรา

เช่นโดยการสร้างฐานข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้