เชื่อมต่อกับเรา

จากการเลือกตั้งโดยตรงของร่างกายของสหภาพยุโรป