เชื่อมต่อกับเรา

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเอกอัครราชทูต Ting Joseph Shih