เชื่อมต่อกับเรา

Claudia Vernotti ผู้อำนวยการ ChinaEU กล่าวถึงการประชุมโต๊ะกลมเกี่ยวกับการท่องเที่ยวยุโรป - จีน