เชื่อมต่อกับเรา

ประธานคณะกรรมการฝ่ายกิจการเศรษฐกิจและการเงินที่รัฐสภายุโรป