เชื่อมต่อกับเรา

รวมถึงความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม “ นุ่นได้กลายเป็นสัญลักษณ์สำคัญอย่างหนึ่งของมิตรภาพระหว่างจีนกับรัสเซีย