เชื่อมต่อกับเรา

และในที่สุดก็จะป้องกันและยุติความรุนแรงและการค้ามนุษย์หญิงและเด็ก