เชื่อมต่อกับเรา

และการงดออกเสียง 40 ข้อตกลงเกี่ยวกับ“ กฎทั่วไปสำหรับตลาดไฟฟ้าภายใน” (Directive) ได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียง 551 เป็น 72