เชื่อมต่อกับเรา

ข้อตกลงการค้าของสหภาพยุโรปจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับมิติทางสังคมและสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเพื่อให้มั่นใจว่าจะนำไปสู่ ​​SDGs